Η παρούσα ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί προκειμένου να παρέχει πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας Ηρακλής Γαλανακόπουλος. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση των υπηρεσιών αυτής προϋποθέτει την αποδοχή των όρων που ακολουθούν.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας. Η εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί ή και να διακόψει την λειτουργία μέρους ή και όλης της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει κάθε φορά πριν την χρήση να μελετάει τους όρους.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας απαγορεύεται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, καθώς και να μεταγραφεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, στην γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί ή σε μετάφραση, χωρίς προηγούμενη άδεια της εταιρείας. Αποκλείεται η δημόσια ή εμπορική χρήση, ιδίως δε η χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για τη δημιουργία βάσης δεδομένων ή η καταχώριση αυτού σε υφιστάμενες βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία έχει συλλέξει τις πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στην ιστοσελίδα επιδεικνύοντας επαγγελματική επιμέλεια από τις εγκυρότερες το δυνατόν πηγές. Οι πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στην ιστοσελίδα αποσκοπούν στην παρουσίαση της εταιρείας, των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

Εντούτοις, δεν παρέχεται εγγύηση ως προς την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης οφείλει να ελέγχει οποιαδήποτε πληροφορία αποκομίζει από την παρούσα ιστοσελίδα πριν να την χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Τυχόν πληροφορίες οι οποίες δίνονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν απαλλάσσουν τον επισκέπτη από την υποχρέωση διεξαγωγής δικού του ελέγχου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την επικοινωνία σας μέσω της φόρμας θα σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως το πλήρες ονοματεπώνυμό σας ή την επωνυμία της επιχείρησής σας, τον αριθμό του σταθερού σας ή άλλου τηλεφώνου επικοινωνίας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Ο ιστότοπος ακολουθεί τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως αυτές προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία και δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση. Με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία που μας γνωστοποιείτε. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό για τον οποίο μας τα εμπιστευθήκατε.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Για κάθε νομική διαφορά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Ηρακλής Γαλανακόπουλος διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή ανανέωσης των όρων χρήσης χωρίς προειδοποίηση και έχει υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε καλέστε στα 210 82 56 846 για να σας εξυπηρετήσει ενημερωμένος εκπρόσωπος της εταιρείας μας ή επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@forotexnikos.pro.